Üniversite Yasası için görüşlerimiz:

Üniversite Yasası için görüşlerimiz:

Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Katına

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Uğur Derman – 1981?

Yüksek öğretim kurullarından görüş istenilen konuların D ve E bentleri ile ilişkili

Görüşün Özeti: Fakülteler arası kurullar oluşturulmalıdır.

Gerekçe: 1750 sayılı yasanın uygulamadaki en başarısız kurulu “Üniversiteler arası kuruldur”, Çünkü bu kurulun oluşum şekli ve üye ile yükümlü olduğu görevleri hakkınca başarması imkânsızdır.

Her üniversitenin rektörü ve iki temsilcisinden oluşan kurul çok kalabalıktır (53 kişi). Bu temsilciler arasında bazı fakülteler hiç temsil edilmemektedir. Görevleri arasında bulunan teknik sorunların (örneğin doçentlik sınavı jürileri gibi) Bu kadar kalabalık ve üst düzeyde bir kurulca düzenlenmesi hem güç hem gereksizdir. Ayrıca özlenen üniversiteler arası öğretim üyesi uzman ve araç yardımlaşması (rotasyon) gibi diğer teknik sorunlarda fakülteler arasındaki farklar nedeniyle, bugünkü oluşum şekli ile üniversiteler arası kurul gibi bir kurulda sağlıklı bir şekilde çözülmesi beklenemez.

Yeni çıkacak yasada D-YÜKSEK ÖĞRETİMİN PLANLANMASI ve E-KURUMLAR ARASI ORTAK İLİŞKİLER VE ORTAK ESASLARI düzenleme görevi ne tür bir kurula verilecekse verilsin bu kurulun bir alt komisyonu olarak Fakülteler arası kurullar” oluşturulmalıdır.

a) Fakülteler arası kurullar ülkede aynı bilim dalında öğretim yapan Fakültelerin Dekanı veya görevlendirdiği bir öğretim üyesinden oluşur.

b) Fakülteler arası kurulun görevleri:

1) Fakülteler arası öğretim üyesi, uzman, teknisyen ve araç yardımlaşmasının planlanması, bu planın bir üst kurulum onayına sunulması

2) Lisans üstü eğitim öğretim programlarının ve sınavlarının standartlaştırılması, farklılıkların değerlendirilmesi,

3) Doçentlik sınav jürilerinin tespiti sınavın sonuçlandırılması, bu konudaki itirazların incelenmesi ve karara bağlanması.

Not: 1750 sayılı yasadaki gibi Üniversiteler arası bir kurul oluşturulacaksa görüşümüz:

(Fakülteler arası kurulların temsil edilme ilkesine bağlantılı olarak)

Üniversiteler arası kurulun oluşumu: Üniversiteler arası kurul fakülteler arası kurulların birer temsilcisinden, yurdumuzdaki fakülte ve öğrenci sayısı en yüksek 5 üniversitenin rektöründen, ve bu Üniversitelerin dışında kalan diğer üniversitelerin rektörlerinin kendi aralarından seçecekleri 5 temsilciden oluşur.

Üniversiteler arası kurulun görevi:

  1. Üniversiteler arası yönetsel ve akademik koordinasyon sağlamak
  2. Yüksek öğretim konularında üniversiteler arası düzeyde merkezi idare makamları ile ilişkiyi yürütmek (Öğrenci kaynağı, bütçe konuları gibi)
  3. Üniversitelerin tümünü ilgilendiren yasa ve yönetmelikleri, ilgili fakültelerin fakülteler arası kurullarının görüşünü alarak tasarlamak ve yapmak.

Üniversite yasası için görüşlerimiz:

Yüksek öğrenim kurullarında görüş istenilen konuların F bendi ile ilişkili

Görüşün özeti: İlk ve orta öğretimin planlayan ve denetleyen ve yönlendiren Milli Eğitim şurasında

Üniversitenin de ağırlıklı olarak iştiraki uygundur.

Gerekçe: Üniversitenin öğrenci kaynağı ilk ve orta öğretim sırasında yönlendirilip yoğrulduğundan bu devrede Üniversitelerin fikrinin de göz önünde tutulması doğaldır.

Ayrıca: Milli Eğitim konusunda Devlet Planlama teşkilatının komisyonlarında Üniversitelerin fikrinin daha ağırlıklı alınması (bugünküne oranla) uygundur.

Tıp Fakültelerinin özel bir sorunu hakkında;

Tıp eğitimi dışında sağlık hizmeti de veren fakültelerimizde eğitim dışındaki, bu hizmet için diğer fakültelerden farklı olarak, çok sayıda asistan veya uzmanlık öğrencisi gerekmektedir. Yürürlükteki yasada bu ayrım gözetilmediğinden sağlık hizmetinin gereği uzmanlık için alınan asistanlar bu devre sonunda yeni bir seçime imkân olmadan eğitim asistanı fonksiyonuna başlamaktadır. Bugünkü haliyle sayıları bu görev ihtiyacının çok üstündedir, ayrıca yasanın verdiği bu hak ile ilk girdikleri üniversitenin dışında bir şehirdeki üniversiteye gitme gereği hissetmemektedirler. Bu nedenle teklifimiz:

1) Tıp Fakültelerinde uzmanlık için asistan girenler bu daldaki uzmanlık tüzüğü gereği sürenin sonunda görevden ayrılırlar.

2) Tıp Fakültelerinde eğitim için gerekli öğretim üyesi yardımcıları uzman unvanı almış kişiler arasından yabancı dil ve bilim sınavı ile seçilirler.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yönetim Kurulu Üyesi

Prof.Dr. Uğur Derman

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.